28 Kvě 2017

Vývoj součinitele prostupu tepla U v čase


Tepelnětechnické požadavky na obvodové konstrukce zažily za poslední desetiletí bouřlivý vývoj. Po  dlouhou dobu jsme si vystačili se stěnou tl. 450 – 600 mm z cihel či kamene. Alternativě jsme mohli zdivo nahradit roubenou stěnou, zde se tloušťky stěn pohybovaly kolem 250 mm.

Od 50-tých let se však vykytují již první legislativní požadavky v podobě ČSN. Ty přesně definovaly, jaký tepelný odpor by měly jednotlivé konstrukce dosahovat. Postupně se tyto požadavky zpřísňovaly.

Nicméně jakési doporučení na dimenzi stěn se vyskytovaly již ve stavebních řádech. Zde se píše o minimální tloušťce 45 cm (1 a ½ cihly). Je otázkou, zda-li to byl požadavek z hlediska tepelné techniky, statiky či požární ochrany staveb. (např. Stavební řád pro Královské město Prahu z roku 1886, § 47, § 101).

V našich klimatických poměrech poskytuje dostatečnou ochranu proti účinku mrazu 1 a ½ cihly tlustá zeď z dobrých pálených cihel velkého (starého) formátu (290 x 140 x 65 mm), vyzděná na vápennou maltu a oboustranně omítnutá.  k > 1,2 (W/(m².K) již dobrou ochranu neposkytuje. Také při velkých mrazech nevyhovuje, proto v místech s drsným klimatem s v horách by měly být užívány zdi tlustší.

Dr. Ing. Ant. Skrbek, Posuzování konstrukcí pozemních staveb z hlediska tepelné techniky, 1950

 

Je tedy evidentní, na kolik je v naší historii zakořeněn stavění z plných cihel a také použití klasické “pětačtyřicítky stěny”.

Další zpřísnění požadavků na tepelný odpor konstrukcí reflektovalo   energetickou  krizi v 70. letech. V této době již nevyhovovala klasická skladba stěny z plných pálených cihel tl. 450 mm a současně zde byl tlak na vyšší produktivitu práce. Na scénu se tak dostávají tvárnice (škvárobetonové, popílkové, keramzitové, s pazdeřím, pilinové, plynosilikátové  aj.) a také nejrůznější typy cihelných bloků. Započalo tak  přímé vylehčování cihlářských výrobků pomocí dutin, resp. štěrbin, ale i nepřímé pomocí příměsí do cihlářského střepu. Některé materiály v obměněné variantě používáme do dnes.

Dobré je připomenout, že jednotlivé materiály se využívaly na základě místní dostupnosti, tj. pouze lokálně. Keramzitové tvárnice jsou v době do 90. let výhradou Karlovarského kraje, škvárobetonové tvárnice jsou zase výhradou lokalit, kde docházelo k průmyslovému spalování uhlí (teplárny, železárny). Naopak v místech, kde byl rozvinutý cihlářský průmysl, nacházíme více cihelných staveb. Jednalo se například o lokalitu Jihočeského kraje.

V současné době se požadavky na konstrukce z hlediska tepelné techniky řídí regulativy ze strany EU, ale i samotnými potřebami na výstavbu budov s nízkou energetickou náročností.

vývoj úček final

Tabulka naznačuje vývoj součinitele prostupu tepla (přepočten původní tepelný odpor) vč. orientační tloušťky tepelných izolací v dané době. V moderním pojetí jsou požadavky na součinitel prostupu tepla chápany v úrovni požadovaných, doporučených hodnot a hodnot doporučeních pro nízkoenergetické a pasivní domy.

 

Přišlo vám to užitečné?  

Podívejte se na další články nebo si nechte poradit.

 

Nenechte si utéct další dobré tipy
Dejte mi svůj email a nový článek vám vždy pošlu do schránky