18 Dub 2016

3 RŮZNÉ DEFINICE PASIVNÍHO DOMU


Ono se řekne, pasivní dům, ale v dnešní době to je spíše jen plácání do vzuduchu. Při psaní diplomky jsem se pozastavil nad tím, kolika způsoby lze vlastně definovat pasivní dům. Ikdyž definovat není to správné slovo. Definován je vždy stejně, jako dům s minimální potřebou tepla na vytápění, jako dům využívající solární zisky a jako dům s velmi dobře  tepelně izolovanou obálkou budovy. Nicméně číselné hodnoty, které pasivní dům vymezují, se mohou v závislosti na zvolené metodě lišit.

Pasivní dům s odělenou garáží. Kresba vlastní na podkladě návrhu Ing. arch. Hudce.

Pasivní dům s odělenou garáží. Kresba vlastní na podkladě návrhu Ing. arch. Hudce.

Centrum pasivního domu

K těm nejstarším zůsobům, jak charakterizovat pasiví dům, patří kritéria od neměckého Passive House Insitute. V České republice  pak tyto kritéria známe přeneseně přes Centrum pasivního domu (CPD). Pro splnění certifikace „pasivní dům“ je třeba splnit následující:

 • součinitel prostupu tepla konstrukcí U ≤ 0,15 [W/(m2.K)];
 • měrná potřeba tepla na vytápění ≤ 15 [kWh/(m2.a)];
 • celková potřeba primární energie ≤ 120 [kWh/(m2.a)];
 • průvzdušnost obálky budovy n50,N ≤ 0,6 h-1;
 • měrný příkon tepla ≤ 10 W/m2.

Dále je třeba konstrukci navrhnout bez tepelných mostů, zaručit tepelnou pohodu v letním období a také zajistit kvalitu vnitřního prostředí, tj. zajistit dostatečnou výměnu vzduchu.  Dlužno říci, že se pro hodnocení se využívá Passive house planing package (PHPP).  PHPP, oproti české metodě výpočtu, odlišné vnímá podlahové plochy. Logicky to má vliv především na veličiny, které se rozpočítávají na metry čtvereční plochy. Viz dále. Dále pracuje s odlišným přístupem k výpočtu solárních zisků, nebo do primárních energii započítává uživatelskou energii.

Zdroj: www.pasivnidomy.cz

Zdroj: www.pasivnidomy.cz

Česká legislativa I.

Český pasivní dům je oproti tomu německému (viz výše) o něco mírněji hodnocený. Do hry vstupují jiné veličiny, i podmínka, že v rodinném pasivním domě nesmí být užito chlazení. Komfort v letních dnech se zajišťuje přednostně vhodnou konstrukcí stínění, přesahů střech atd.  Proto, abychom rodinný dům mohli označit jako energeticky pasivní dle ČSN 73 0540:2 (hodnocení se provádí v součinnosti s TNI 73 0329), je třeba splnit pět těchto základních požadavků:

 • průměrný součinitel prostupu tepla Uem ≤ 25, lépe 0,20 [W/(m2.K)];
 • měrná potřeba tepla na vytápění ≤ 20, lépe 15 [kWh/(m2.a)];
 • měrná potřeba energie na chlazení = 0 [kWh/(m2.a)];
 • měrná potřeba primární energie ≤ 60 [kWh/(m2.a)];
 • průvzdušnost obálky budovy n50,N ≤ 0,6 h-1.

Oproti předešlému způsobu hodnocení je požadavek na primární energie nižší. To je způsobeno tím, že ČSN neuvažuje energii na provoz spotřebičů. Také si můžeme  povšimnou odlišné hranice pro měrnou potřebu tepla na vytápění. Vzhledem k různým metodám výpočtu se ve výsledku jedná o naprosto odlišné hodnoty.

ČSN 73 0540:2 z roku 2011

ČSN 73 0540:2 z roku 2011

Česká legislativa II

Tyto dvě metody hodnocení se běžně používaly do roku 2013, kdy vstoupila v platnost vyhláška č. 78/2013 Sb. Jedná se o prováděcí vyhlášku k zákonu o hospodaření s energií, vyhlášku o energetické náročnosti budov.

Tento předpis vnáší zcela nové světlo do hodnocení energetické náročnosti budov. Oproti předchozím, pevně nestanovuje hodnoty, které je třeba splnit. Metoda hodnocení je založena na porovnávání posuzované budovy s budovou referenční. Vlastnosti konstrukcí a technických systémů jsou pro referenční budovu zakotveny v předpisech. Ve výsledku se tedy hodnotí, kolikrát je posuzovaná budova lepší, než budova referenční. Na rozdíl od předešlých, vyhláška nepracuje s měrnou potřebou tepla na vytápění, ale s veličinami:

 • Uem– průměrný součinitel prostupu tepla;
 • Qd– dodaná energie;
 • Qp- primární neobnovitelná energie.

Vyhláška nevyužívá ani pojem „pasivní dům“, ale setkáváme se zde s pojmem budova s téměř nulovou spotřebou energie. Zajímavostí je, že vyhláška pracuje s pojmem „požadavky stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni“. Hodnocení by tak mělo být objektivní i z hlediska ekonomičnosti a především při rekonstrukcí by měl být návrh optimalizovaný.

zdroj: http://nkn.fsv.cvut.cz/legislativa

zdroj: http://nkn.fsv.cvut.cz/legislativa

Přišlo vám to užitečné?  

Podívejte se na další články nebo si nechte poradit.

 

Nenechte si utéct další dobré tipy
Dejte mi svůj email a nový článek vám vždy pošlu do schránky